Plakat informacyjny o konkursie plastycznym

Treść dostępna cyfrowo:

Plakat w formacie pdf

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO PT. „ZASMAKUJ W BIBLIOTECE”

Organizator konkursu:

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Barcin.

Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Tygodnia Bibliotek w 2020r.

Cele konkursu:

 • rozbudzenie wrażliwości estetycznej dzieci,
 • rozbudzenie zainteresowań czytelniczych,
 • pobudzenie aktywności twórczej,
 • doskonalenie sprawności manualnej.

Zasady uczestnictwa:

 1. W konkursie mogą wziąć udział dzieci w dwóch grupach wiekowych: - przedszkolaki 5-6 latki - uczniowie klas I –III ze szkół podstawowych z terenu Gminy Barcin.
 2. Termin składania prac upływa 22 maja 2020r.;
 3. Termin ogłoszenia wyników konkursu 29 maja 2020 r.
 4. Prace oraz formularz zgłoszeniowy należy składać drogą mailową na adres:
 5. Praca plastyczna powinna być wykonana własnoręcznie przez uczestnika konkursu.
 6. Kształt pracy jest dowolny. Maksymalne wymiary: kartka A4 ok. 21x30cm.
 7. Praca plastyczna może być wykonana dowolną techniką (np. rysunek, malarstwo, kolaż, techniki mieszane).
 8. Tematyka pracy powinna być spójna i nawiązywać do tegorocznego hasła Tygodnia Bibliotek, czyli „ZASMAKUJ W BIBLIOTECE”.
 9. Każdy uczestnik może zgłosić wyłącznie jedną pracę.
 10. Uczestnik bierze udział w konkursie po złożeniu pracy wraz z wypełnionym i podpisanym przez rodzica/ opiekuna prawnego Formularzem zgłoszenia uczestnika do konkursu plastycznego.
 11. Pracę konkursową należy podpisać podając: imię i nazwisko autora pracy i wiek.
 12. Dostarczenie pracy i Formularza jest równoznaczne z przekazaniem praw autorskich do pracy konkursowej na Organizatora, zgodą na jej publiczne udostępnianie (na tronie internetowej Organizatora i tablicach ściennych) oraz zgodą na przetwarzanie danych osobowych uczestnika konkursu i nieodpłatne wykorzystanie wizerunku w materiałach informacyjnych Organizatora.
 13. Kryteria oceny prac: - zgodność z tematem, - pomysłowość, - estetyka wykonania, - samodzielność wykonania.
 14. Oceny prac dokonuje jury powołane przez Organizatora. Jury przyzna trzy nagrody (I, II, III miejsce) oraz wyróżnienia.
 15. Autorzy zwycięskich prac zostaną poinformowani telefonicznie lub mailowo oraz otrzymają nagrody rzeczowe.
 16. Prace niezgodne z regulaminem nie będą oceniane.