Biblioteka realizuje misję poprzez  gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów, ich przechowywanie i ochronę  oraz zapewnienie dostępu do najnowszych krajowych i światowych źródeł informacji. Zapraszamy do poszukiwań.

The Internet Encyclopedia of Philosophy
Internetowa encyklopedia filozofii, w języku angielskim.

ARTON - Poslka literatura humanistyczna
Elektroniczna baza bibliograficzna w Polsce, która zawiera opisy bibliograficzne dokumentów z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, teorii i historii kultury oraz etnografii
Wirtualna Biblioteka Literatury Polskiej
Projekt Uniwersytetu Gdańskiego ; arcydzieła literatury polskiej ; noty biograficzne
Staropolska On-Line
Serwis naukowo-edukacyjny poświęcony dawnej literaturze polskiej w kontekście dziedzictwa kultury europejskiej. Jego zasadniczą częścią jest biblioteka utworów staropolskiego piśmiennictwa oraz towarzyszący jej wybór opracowań, materiał ikonograficzny i dźwiękowy
Polska Bibliografia Literacka 1990-1995
Tysiące informacji o pisarzach, literaturze polskiej i obcej, teorii literatury, tematach i motywach literackich, nauczaniu literatury, teatrze, filmie, życiu literackim i teatralnym, polskich aktorach i reżyserach,
tysiące informacji o książkach, artykułach, recenzjach, wywiadach, spektaklach, audycjach telewizyjnych i radiowych.
Bibliografia Bara
Kartoteka Bibliografii Literackiej Zawartości Czasopism Polskich XIX i XX wieku (do roku 1939)
Filmpolski.pl.
Internetowa baza filmu polskiego. Film polski, film w prasie polskiej

Biblioteka Wirtualna Matematyki
Pełnotekstowa baza publikacji polskich z zakresu matematyki
ARXIV.ORG
Archiwum publikacji z fizyki, matematyki, informatyki i biologii kwantowej
MATH
Abstraktowa matematyczna baza danych
DML: Digital Mathematics Library
Pełnotekstowa baza publikacji i czasopism matematycznych

Nauka Polska
Portal poświęcony w całości nauce polskiej. Zawiera głównie informacje o bazach danych prowadzonych i udostępnianych przez nasz Ośrodek Przetwarzania Informacji: Badania naukowe SYNABA, Rozprawy doktorskie i habilitacyjne, Instytucje naukowe, Ludzie nauki i in.
SYMPO
Baza zawiera informacje o materiałach konferencyjnych dostępnych w bibliotekach polskich. Rejestruje ona dokumenty o konferencjach, które odbyły się po 1980 r. Zawiera ok. 27100 rekordów i aktualizowana jest w trybie cotygodniowym.
Zakres : od 1980
SYNABA
Baza danych SYNABA jest bazą wielotematyczną, gromadzącą informacje o pracach naukowo-badawczych, rozwojowych, rozprawach doktorskich i habilitacyjnych oraz ekspertyzach naukowych wykonywanych w polskich jednostkach naukowych i badawczo-rozwojowych

Katalog Polskich Norm
Informacja o Polskich Normach.
Zakres : stan aktualny (aktualizacja miesięczna)

Edukacja
Zawiera opisy bibliograficzne artykułów z 300 tytułów czasopism pedagogicznych, metodycznych i psychologicznych, selekcyjnie dobrane tytuły periodyków socjologicznych, społecznych, kulturalnych, filozoficznych, tytuły z zakresu informacji naukowej i bibliotekarstwa od 1990 r
Pedagogiczna Biblioteka Cyfrowa
Dostęp do pełnych tekstów materiałów dot. szeroko pojętej pedagogiki i nauk pokrewnych. Tworzona jest przez Akademię Pedagogiczną w Krakowie. Obejmować będzie monografie, podręczniki, druki XIX i XX-wieczne, wybrane publikacje Wydawnictwa Naukowego AP, materiały konferencyjne

System Informacji o Gospodarce Żywnościowej (SIGŻ)
Zawiera opisy bibliograficzne i abstrakty artykułów z ok. 270 czasopism, wydawnictw seryjnych, materiałów pokonferencyjnych oraz aktów prawnych. Obejmuje całe piśmiennictwo krajowe.
Baza budowana przez Centralną Bibliotekę Rolniczą i współpracujące z nią placówki naukowe.
Tematyka: szeroko pojęta gospodarka żywnościowa, rolnictwo, leśna gospodarka niedrzewna, przemysł spożywczy
AGRICOLA (AGRICurtural OnLine Access)
Zawiera opisy z książek, serii i czasopism notowanych przez Narodową Bibliotekę Rolniczą USA i instytucje z nią współpracujące.
Tematyka: rolnictwo ogólnie gospodarka zwierzęca, akwakultura, biotechnologia, botanika, ekonomia i ekonomika rolnictwa, inżynieria i mechanizacja rolnictwa, entomologia, środowisko, zarządzanie, żywienie i technologia, finansowość rolna, przemysł spożywczy, leśnictwo, ogrodnictwo, sadownictwo, ekologia, parazytologia, socjologia wsi, gleboznawstwo, medycyna weterynaryjna.
Język: angielski.
PSJC - POLISH SCIENTIFIC JOURNAL CONTENTS
Baza danych o zawartości polskich czasopism naukowych z dziedziny nauk przyrodniczych. Baza jest opracowana w języku angielskim.
FREE AGRICULTURAL JOURNALS
Wolny dostęp do 120 tytułów czasopism rolniczych i z dziedzin pokrewnych ze strony United States Agricultural Information Network (USAIN)

BAZTECH
Baza danych o zawartości polskich czasopism technicznych jest tworzona przez 20 bibliotek akademickich i ośrodków inte dzięki dotacji Komitetu Badań Naukowych. Baza obejmuje polską literaturę z zakresu inżynierii, techniki oraz nauk ścisłych i ochrony środowiska (w wyborze). Zawiera opisy bibliograficzne wraz ze streszczeniami z około 350 tytułów od 1998 roku. Rejestruje artykuły z: wybranych czasopism, zeszytów naukowych wydawanych przez 20 biblioteka akademickich, materiałów konferencyjnych
Zakres : od 1998
KNOVEL
Pełnotekstowa baza z zakresu nauk technicznych, z możliwością pracy na interaktywnych wykresach i tabelach. Umożliwia dostęp do książek, w tym podręczników z zakresu techniki oraz materiałów konferencyjnych takich wydawców jak m.in. American Institute of Aeronautics and Astronautics, ASME, Cambridge University Press, DECHEMA, FAO, McGrawHill, MIT, Wiley, Springer, Elsevier, American Institute of Chemical Engineers, Rapra, RSC, Hanser, Synapse
Nasza Uczelnia ma dostęp do następujących kolekcji tematycznych:
 • Aerospace and Radar Technology
 • Civil Engineering and Construction Materials
 • Electrical and Power Engineering
 • Food Science
 • General Engineering and Engineering Management
 • Mechanics and Mechanical Engineering
 • Metals and Metallurgy
Dostęp do zasobów jest możliwy z komputerów znajdujących się w Bibliotece PWSZ oraz z komputerów zarejestrowanych w sieci uczelni.
Wirtualna Biblioteka Inżyniera
Jest to przedsięwzięcie, które pozwoli zainteresowanym - inżynierom, projektantom, wykonawcom, naukowcom i studentom korzystać z zasobów informacji powstałej w polskim środowisku technicznym. W pierwszym etapie WBIR gromadzić będzie publikacje z zakresu szeroko rozumianej problematyki budownictwa - od zagadnień prawnych, ekonomicznych, poprzez techniczne i materiałowe do wykonawstwa. Przyjęto zasadę, że publikacje dostępne w zasobach WBIR są już z reguły wcześniej drukowane w wydawnictwach konferencyjnych, czasopismach lub książkach ale dopuszczone są także sytuacje gdy publikacja będzie dostępna wyłącznie w WBIR w postaci elektronicznej
Bazy Urzędu Patentowego
 • Wynalazki
 • Wzory użytkowe
 • Znaki towarowe
 • Międzynarodowe znaki towarowe - porozumienie madryckie
 • Wzory przemysłowe
 • Wzory zdobnicze
 • Oznaczenia geograficzne
 • Topografie układów scalonych

Elektroniczna wersja Polskiej Bibliografii Prawniczej tworzonej w Instytutcie Nauk Prawnych PAN. Baza obejmuje obok pozycji prawniczych z zakresu teorii i historii państwa i prawa, prawa międzynarodowego, publicznego, nauk penalnych, także pozycje z historii powszechnej, doktryn politycznych, stosunków międzynarodowych, pomocniczych nauk prawa karnego, w tym kryminologii, kryminalistyki, oraz medycyny, psychiatrii i psychologii sądowej.

Bibliograficzna baza rejestruje publikacje zwarte, artykuły z czasopism i wydawnictw ciągłych z szeroko pojętej historii Polski. Jest odpowiednikiem ukazującej się w wersji książkowej Bibliografii Historii Polskiej opracowanej przez Instytutu Historii Polskiej Akademii Nauk we współpracy z Instytutem Pamięci Narodowej. Zakres czasowy: 1980-2011.

W kategorii znajduje się lista bibliotek cyfrowych i otwartych repozytoriów danych.

Więcej o: Biblioteki cyfrowe

Serwis gromadzi lektury szkolne zalecane do użytku przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, które trafiły już do domeny publicznej.

Przejdź do serwisu Wolne Lektury

Więcej o: Wolne książki

W niniejszej kategorii przedstawiamy dostęp do wybranych baz danych.

Więcej o: Bazy danych

Nasza Biblioteka gromadzi książki, czasopisma oraz zbiory specjalne, tj. dokumenty audiowizualne, dźwiękowe, elektroniczne, kartograficzne i normalizacyjne.

Więcej o: Bibliografie