obraz prowadzący do katalogu online biblioteki w barcinie
Logo Izba Tradycji
Logo DKK
logo Biuletynu Informacji Publicznej

Deklaracja dostępności Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Barcinie im. Jakuba Wojciechowskiego.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część materiałów, może zostać zamieszczona w postaci nieprzeszukiwalnych plików .pdf (skan dokumentu). Przykładem takich informacji są: materiały pochodzące od podmiotów zewnętrznych, które zostały przekazane do publikacji wyłącznie w postaci papierowej, wymagającej przetworzenia do postaci elektronicznej (skany).

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Robert Sagan.
 • E-mail: admin@biblioteka.barcin.pl
 • Telefon: 790-428-282

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
 • Adres: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
  al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: biurorzecznika@brpo.gov.pl
 • Telefon: + 48 22 55 17 700

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Siedziba główna Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Barcin im. Jakuba Wojciechowskiego pod adresem Wojska Polskiego 4A

Jest w pełni dostępna architektoniczne dla osób niepełnosprawnych.

Filia nr. 1 pod adresem ul. Kościelna 15 w Barcinie

Jest częściowo dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna w Piechcinie pod adresem ul. 11 Listopada 1C

Jest w pełni dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Filia biblioteczna w Mamliczu pod adresem Mamlicz 72

Jest częściowo dostępna architektonicznie dla osób niepełnosprawnych.

Informacje dodatkowe

Ułatwienia

Ułatwienia

Strona Biblioteki Publicznej Biblioteki Miasta i Gminy Barcin posiada następujące udogodnienia:

 • Odwrócenie kolorów na stronie,
 • Wersja monochromatyczna strony
 • Możliwość zmiany kontrastu i nasycenia kolorystycznego
 • Sklaowanie treści, zmiana rozmiaru czcionki, wysokości linii i odstępu między  literami
 • Strona jest w pełni responsywna, to znaczy, że dopasowuje się dynamicznie do szerokości ekranu, na jakim jest wyświetlana.
 • Możliwe jest obsługiwanie strony z poziomu klawiatury.

Inne informacje i oświadczenia

Zamierzamy osiągnąć wyższy poziom dostępności tak, aby korzystanie z naszej witryny było łatwiejsze dla wszystkich grup odbiorców.

Ułatwienia dostępu

G-QNHR3RG2EM